top of page

Privacyverklaring PGB Specialist 2018

Hans de Bruijn PGB advies en service, gevestigd in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.pgb.nu | Postbus 84039 EA Rotterdam | hdb@pgb.nu. Hans de Bruijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Hans de Bruijn PGB advies en service hij is te bereiken via hdb@pgb.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hans de Bruijn PGB advies en service verwerkt geen persoonsgegevens, anders dan een naam en e-mailadres en eventueel telefoonnummer t.b.v. het beantwoorden van een door de bezoeker gestelde vraag op de Berichtenbox van de site dan wel het boeken van een belafspraak,  omdat op onze site verder geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Bij een overeengekomen klantcontact verstrekt de klantgegevens via een info schema welke via de e-mail uitgewisseld worden. Daarmee geeft de klant toestemming om de gegevens te gebruiken t.b.v. de opdracht dan wel vervolgopdrachten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hdb@pgb.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hans de Bruijn PGB advies en service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het in opdracht van de klant adviseren dan wel uitvoering geven aan het opstellen van diverse documenten welke noodzakelijk zijn in een traject om te komen tot een PGB dan wel nodig om inkoop van zorg en begeleiding via een PGB correct te laten plaatsvinden. Ook zijn de gegevens nodig om, wederom in opdracht van de klant, te komen tot een begeleidingsplan. Tot slot zijn de gegevens noodzakelijk om facturering via e-boekhouden te kunnen uitvoeren, het afhandelen van uw betaling of u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De grondslag van het verwerken van persoonsgegevens is toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hans de Bruijn PGB advies en service neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hans de Bruijn PGB advies en service) tussen zit. Hans de Bruijn PGB advies en service gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: naast de gebruikelijk office programma’s maken we gebruik van Adobe Acrobat Pro 2017 voor het veilig opstellen van documenten in opdracht en ter goedkeuring van de klant, Google Suite en Google Filestream voor agenda, e-mail en beveiligende opslag, Lastpass password generator (veilig bewaren van paswoorden en regelmatig veranderen van random wachtwoorden), E-boekhouden voor het voeren van een veilig online boekhouding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klantgegevens en documenten worden voor een bepaalde, nader vast te stellen, tijd bewaard. Persoonsgegevens worden, naar keuze van de klant, direct verwijderd na afronding van de opdracht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hans de Bruijn PGB advies en service verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hans de Bruijn PGB advies en service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hans de Bruijn PGB advies en service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hdb@pgb.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hans de Bruijn PGB advies en service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hans de Bruijn PGB advies en service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hdb@pgb.nu

Hans de Bruijn PGB advies en service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  persoonsgegevens: 5 jaar e-mail gegevens t.b.v. klantcontact administratie, 5 jaar persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van een opdracht (of eerder op verzoek van de klant).

bottom of page