top of page

Algemene voorwaarden PGB Specialist 2019

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende woorden als volgt begrepen:

PGB SpecialistDe eenmanszaak PGB advies en service, opgericht in 2003 en gerund door Hans de Bruijn.

KlantDegene die een verzoek bij PGB Specialist ter behandeling voorlegt.

OpdrachtEen verzoek tot het leveren van een dienst welke ook door de PGB Specialist is geaccepteerd.

OpdrachtbevestigingDe akkoord op de e-mail of brief die door PGB Specialist is opgesteld als bevestiging van de Opdracht.

InstellingCentrum Indicatiestelling Zorg, Bureau Jeugdzorg, Zorgkantoor en/of een Nederlandse gemeente, zorgverzekeraar.

Toekenning aanvraagToekenning door de Instelling van de door Klant aangevraagde indicatie dan wel persoonsgebonden budget, voorziening of goedkeuring van de verantwoording persoonsgebonden budget (pgb).

 

Artikel 2 – Prijzen en tarieven

2.1 De Opdracht komt pas tot stand wanneer de Opdrachtbevestiging door de PGB Specialist is opgesteld en de PGB Specialist de voor de opdracht noodzakelijke stukken (info schema) heeft ontvangen. Met het mailen van de in het info schema gevraagde gegevens gaat de klant akkoord met gebruik van deze gegevens t.b.v. de opdracht. Zie ook de privacyverklaring op deze site.

2.2 Het tarief van de PGB Specialist is €60,50 per uur inclusief BTW bij ondersteunen indicatietraject WLZ, advies en opstellen budgetplan, maken zorgbeschrijving, bel afspraken, huisbezoek dan wel cliëntondersteuning bij keukentafelgesprek, alle bij een opdracht behorende voorbereidingen en communicatie en andere diensten aan particulieren.  Vermelde tijdinvestering is een gemiddelde, vraag specificatie of offerte bij afwijkende hulpvragen.

2.3 Het tarief van de PGB Specialist is €55,- per uur (geen BTW) bij begeleiding op basis van een zorgovereenkomst WLZ, WMO of Jeugdwet.

2.4 Het tarief van de PGB Specialist is €75,- exclusief BTW voor (commercieel) instellingen, organisaties, zorgaanbieders, gemeenten e.d. De tarieven verder in overleg en op basis van een offerte.

2.5 De eventuele bijkomende kosten, die in het kader van uitvoering van de opdracht worden gemaakt, worden, in overleg en na akkoord, apart bij klant in rekening gebracht. Reiskosten vallen onder de kosten reistijd (uurtarief).

 

Artikel 3 – Facturering en betaling

3.1 Facturen worden door PGB Specialist telkens direct na het maken van de desbetreffende opdracht verzonden. Facturen Begeleiding worden na afloop van de maand waarin begeleiding gegeven is verzonden.

3.2 Bezwaren tegen een factuur dienen door Klant binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van redenen aan PGB Specialist kenbaar te worden gemaakt. Wanneer dit niet is gebeurd zijn de facturen onherroepelijk goedgekeurd.

3.3 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen veertien dagen na datum factuur, op IBAN NL45INGB0005323928 t.a.v. H de Bruijn PGB advies en service te Rotterdam, onder vermelding van klant- en het factuurnummer.

3.4 In geval van niet of niet-tijdige betaling door Klant heeft PGB Specialist het recht de uitvoering van de Opdracht, naar keuze, op te schorten, te staken en/of de Opdracht te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring. Hierbij blijft het recht van PGB Specialist om nakoming van betaling van Klant te vorderen.

3.5 Als een factuur niet binnen de in artikel 3.3 bedoelde termijn is voldaan, stuurt PGB Specialist aan Klant een herinnering, waarin Klant 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen.

3.6 PGB Specialist brengt na het verstrijken van de termijn van artikel 3.5, 15 %  (met een minimum van 40 euro) aan incassokosten in rekening. PGB Specialist heeft voorts het recht om de vordering uit handen te geven aan een derde.

 

Artikel 4 – Overmacht

4.1 Als PGB Specialist als gevolg van overmacht niet geheel of gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht kan nakomen, heeft hij recht om naar keuze de uitvoering van de Opdracht op te schorten, dan wel van de Opdracht geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden van de overmacht. Als zich een geval van overmacht voordoet heeft Klant geen recht op schadevergoeding.

4.2 Ziekte, ongeval of overlijden van PGB Specialist geldt als overmacht. PGB Specialist zal, indien mogelijk, zich inspannen om in overleg met Klant, tot schadebeperkende maatregelen te komen dan wel tot doorverwijzing van de Opdracht te komen.

Artikel 5 – Duur en tussentijdse beëindiging

5.1 De Opdracht loopt af wanneer ofwel het doel van de Opdracht behaald is of Klant geen behoefte aan verdere ondersteuning heeft dan wel de PGB Specialist verdere ondersteuning niet zinvol acht.

5.2 Als tussen Klant en PGB Specialist verschil van mening ontstaat over de wijze waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd en dit geschil niet in overleg kan worden opgelost, heeft de PGB Specialist het recht de Opdracht te beëindigen.

5.3 Beëindiging van de Opdracht op grond van niet-nakoming, kan alleen plaatsvinden nadat een deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling aan de andere partij is verzonden, waarbij in ieder geval de mogelijkheid wordt gegeven om het verzuim of tekortkoming te zuiveren.

5.4 PGB Specialist is ingeval van beëindiging van de Opdracht op grond van dit artikel nooit verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan Klant, onverminderd het recht van PGB Specialist op volledige schadevergoeding wegens niet-nakoming door Klant van zijn verplichtingen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van PGB Specialist voor beroepsfouten in de uitvoering van de Opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het afgesproken tarief van artikel 2.1. Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

6.2 In geval van onrechtmatige daad door de PGB Specialist, is de PGB Specialist slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade ontstaan door opzet of grove schuld. Vergoeding van indirecte schade en/of gevolgschade is uitgesloten.

6.3 Elke aansprakelijkheid van PGB Specialist voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan hem verstrekt door of wegens Klant is uitgesloten.

6.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij PGB Specialist meldt.

 

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid

7.1 Partijen zullen wederzijds vertrouwelijkheid in acht nemen over alles wat hun bij de uitvoering van de Opdracht ter kennis is gekomen en deze informatie niet aan derden verstrekken tenzij en voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de Opdracht.

7.2 De verplichting tot vertrouwelijkheid duurt voort na afloop van de Opdracht.

7.3 Klant geeft de PGB Specialist toestemming om de aangeleverde gegevens te gebruiken, te verwerken en te bewaren zoals vermeld in de privacyverklaring.

Artikel 8 - Algemeen

8.1 Klant verplicht zich de PGB Specialist tijdig en volledig in kennis te stellen van alle voor het uitvoeren van de Opdracht benodigde informatie en stukken, onder meer maar niet uitsluitend, correspondentie, documenten van Klant, en op verzoek van PGB Specialist tot nadere informatie adequaat te reageren.

8.2 PGB Specialist zal Klant adviseren over de mogelijkheden van te nemen maatregelen. Klant is op geen enkele wijze verplicht dit advies op te volgen, evenmin heeft PGB Specialist het recht om zonder uitdrukkelijk akkoord of Opdracht van Klant een procedure op te starten.

8.3 PGB Specialist spant zich als goed opdrachtnemer in om de aan hem verstrekte Opdracht tot het door Klant gewenste resultaat te brengen. PGB Specialist behoudt zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht en onder zijn verantwoordelijkheid, delen van de Opdracht door derden te laten uitvoeren. Wanneer de hele Opdracht wordt overgedragen aan een derde, met volledige overdracht van verantwoordelijkheid, geschiedt dit met schriftelijke toestemming van Klant.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

9.1 Op Opdrachten aan PGB Specialist toegekend, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die verband houden met Opdrachten die zijn aangegaan met PGB Specialist zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te  Rotterdam.

bottom of page